Appartementsrecht – Reglement van mede-eigendom

Het reglement van mede-eigendom bepaalt de verbintenisrechtelijke aspecten. Zo dient het reglement volgende gegevens te bevatten:

  • de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten
  • de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering
  • de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels voor de eventuele opzegging van zijn contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen
  • de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbinnen de gewone algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.  (art. 577-4 BW) 

Het betreft derhalve een omvangrijk document.