Overdracht van huur en onderverhuring

De wettelijke regeling zit vervat in artikel 4 woninghuurwet.  

Overdracht  

De overdracht van de huurovereenkomst is verboden, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verhuurder. In dat geval wordt de overdrager ontheven van elke toekomstige verplichting, behoudens andersluidend beding.  

Onderverhuring

De huurder mag het goed enkel voor een gedeelte onderverhuren, indien hij toestemming heeft van de verhuurder én indien het resterende gedeelte tot zijn hoofdverblijfplaats bestemd blijft. De duur van de onderverhuring mag de resterende looptijd van de hoofdhuurovereenkomst niet overtreffen.  

Wanneer de verhuurder aan de hoofdhuurovereenkomst een einde maakt, moet de huurder uiterlijk de vijftiende dag na ontvangst van de opzegging een afschrift daarvan aan de onderhuurder betekenen en hem ervan in kennis stellen dat de onderverhuring op dezelfde dag als de hoofdhuurovereenkomst beëindigd wordt.  

Wanneer de huurder vervroegd de hoofdhuurovereenkomst beëindigt, moet hij de onderhuurder een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden geven, samen met een afschrift van de opzegging die hij aan de verhuurder richt, en moet hij de onderhuurder een vergoeding betalen die gelijk is aan drie maanden huur.