Afpaling

Het afpalen is het op tegensprekelijke wijze vastleggen van de grenslijn tussen aan mekaar grenzende percelen door middel van zichtbare tekens.

Conform artikel 646 BW kan iedere eigenaar kan zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen. De afpaling geschiedt dan op gemene kosten.  

De afpaling kan zowel minnelijk als gerechtelijk gebeuren.  

Er zal sprake zijn van een minnelijke afpaling wanneer de eigenaars van de aanpalende erven het eens zijn over de scheidingslijn en zelf overgaan tot de afpaling zonder tussenkomst van het gerecht.  

Wanneer partijen het niet eens zijn, kan de afpaling gerechtelijk geschieden door een vordering van afpaling in te stellen. In dergelijke situatie zal de rechter een landmeter-deskundige aanstellen die een proces-verbaal van afpaling zal opmaken.