Duur

Een woninghuurovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar. Indien geen opzeg gegeven wordt ten minste zes maanden voor de vervaldag, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.  

Huurovereenkomst van korte duur  

In afwijking hiervan, kan een huurovereenkomst worden gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar. Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn.   Indien geen opzeg wordt gegeven en minste drie maanden voor de vervaldag, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden.  

Huurovereenkomst van lange duur  

De huurovereenkomst kan eveneens voor een termijn van meer dan negen jaar gesloten worden. Deze overeenkomst neemt een einde mits een van de partijen de overeenkomst ten minste zes maanden voor de vervaldag opzegt.  Als binnen die termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.