Bouwpromotieovereenkomst

De bouwpromotieovereenkomst is de overeenkomst waarbij de bouwpromotor zich tegenover zijn medecontractant verbindt om tegen betaling van een welbepaalde prijs een geheel van diensten en/of werken te leveren dat leidt tot het oprichten, verbouwen, voltooien of verschaffen van één of meer gebouwen, waarvan de eigendom of het genot aan de verwerver wordt overgedragen en waarbij de bouwpromotor het initiatief, de leiding, de technische en juridische organisatie en de coördinatie van het vastgoedproject op zich neemt en er het commerciële en financiële risico van neemt.  

Indien de bouwpromotor zich er in hoofdzaak toe verbindt om alle (materiële en/of intellectuele) diensten te verrichten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van een bouwwerk op het bouwterrein van de medecontractant, dan dient de bouwpromotieovereenkomst als een aannemingsovereenkomst te worden gekwalificeerd. Een voorbeeld hiervan vormt een ‘sleutel-op-de-deur’ project.

Er bestaat geen specifieke regelgeving omtrent de bouwpromotieovereenkomst. Het algemeen verbintenissen- en contractenrecht beheerst dus de relatie tussen de bouwpromotor en zijn klant. Hieruit vloeit voort dat de bouwpromotieovereenkomst tot stand komt door de loutere wilsovereenstemming tussen de partijen. De partijen kunnen dus vrij de inhoud van de overeenkomst bepalen, in de mate dat ze hierbij niet afwijken van regels van openbare orde of dwingend recht (bv. boek VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ van het Wetboek van economisch recht en de Woningbouwwet).