Totstandkoming van de aannemingsovereenkomst: voorwerp  

Vereisten  

Het voorwerp van de overeenkomst dient aan bepaalde vereisten te voldoen:

  • Het voorwerp dient voldoende bepaald of bepaalbaar te zijn (art. 1129 BW). Het is niet noodzakelijk dat alle details bekend zijn. Het voorwerp is bepaalbaar als de overeenkomst objectieve elementen bevat waardoor het kan worden bepaald zonder dat een nieuw akkoord tussen partijen nodig is. De prijs kan aan de aannemer worden overgelaten voor zover de werken niet van al te grote omvang zijn. Immers, in tegenstelling tot bij koopovereenkomsten, kan de aannemingsovereenkomst geldig tot stand komen ook al werden er geen volledige en exacte prijsafspraken gemaakt.
  • Het voorwerp moet zeker zijn, in die zin dat de werken mogelijk dienen te zijn.
  • Het voorwerp dient tevens wettig te zijn, wat impliceert dat het voorwerp geen onwettige toestand mogelijk mag maken of in stand mag houden.  

Gevolg

De overeenkomst met ongeoorloofd voorwerp is absoluut nietig. Ieder partij kan de nietigheid opwerpen. De partijen kunnen niet berusten in de nietigheid. De nietigheid van de overeenkomst heeft tot gevolg dat de overeenkomst en haar gevolgen geacht worden nooit bestaan te hebben. De nietigheid werkt dus ex tunc, met name met terugwerkende kracht.