Prijs

In de overeenkomst moet de totale prijs van het gebouw of van de veranderings- of uitbreidingswerken zijn opgenomen (art. 7,e W.W.). De prijs dient derhalve (relatief) forfaitair te zijn. Een andere vorm van prijsbepaling (in regie of tegen eenheidsprijzen) is niet in overeenstemming met de Wet.

Indien het een huis of appartement op plan betreft, dient de overeenkomst naast de totale prijs ook afzonderlijk de prijs van de grond en/of het grondaandeel te vermelden (art. 1 §1 KB).  

De vermelde prijs dient alle werken te omvatten die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid (art. 7, e in fine W.W.).  De kosten van de akte, de btw- en registratierechter zijn geen bestanddeel van de prijs.  

De prijs kan tijdens het bouwproces worden gewijzigd, indien er wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen of bestekken worden aangebracht en indien de koper voorafgaandelijk zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven met deze wijzigingen en bijhorende prijsverandering.

De vraag rijst of de prijs tevens gewijzigd kan worden indien er onvoorziene omstandigheden zijn die bijkomende werken noodzakelijk maken. Op heden is hier geen duidelijkheid over. In ieder geval dienen de extra kosten afdoende gestaafd te worden.

De prijs kan tevens herzien worden.