Herziening van de prijs

De overeenkomst moet vermelden dat de prijs kan worden herzien. Enkel de prijs van het gebouw of van de uitbreidings- of verbouwingswerken is voor herziening vatbaar, dus niet de prijs van de grond. Daarom dient de overeenkomst afzonderlijk de prijs van de grond te vermelden.

De prijs van de werken is ten hoogste voor 80% vatbaar voor herziening, en dit o.b.v. twee factoren:

  • de schommelingen van de arbeidskosten (lonen en sociale lasten). Een herziening van deze kostfactor is mogelijk t.b.v. maximaal 50% van de prijs van de werken. 
  • de schommelingen van de materialen, grondstoffen of producten. De herziening dient te worden berekend uitgaande van de laatste stand van lonen, sociale lasten en prijzen van materialen, grondstoffen en producten, geldend op het moment van de aanvang van de betreffende werken waarvoor betaling wordt gevraagd (art. 1 §2 en 3 KB).

Als basis voor de herziening dient men steeds uit te gaan van de prijs opgenomen in de overeenkomst (art. 8 W.W.). Een contractuele clausule die strijdig is met deze modaliteiten, wordt voor niet geschreven gehouden (artikel 13, eerste lid W.W.).