Staat van de kosten en ereloon

De deskundige dient een gedetailleerde staat van de kosten en het ereloon van het deskundigenonderzoek op te maken.

Deze staat vermeldt afzonderlijk:

  • het uurloon;
  • de verplaatsingskosten;
  • de verblijfkosten;
  • de algemene kosten;
  • de bedragen die aan derden zijn betaald;
  • de verrekening van vrijgegeven bedragen.

Indien de deskundige nalaat zijn staat van kosten en ereloon in te dienen, kunnen de partijen de rechter verzoeken deze te begroten (art. 990 Ger.W.).

De gedetailleerde staat dient neergelegd te worden ter griffie. Vanaf dat moment hebben de partijen een termijn van dertig dagen om aan de rechter mee te delen dat zij het bedrag van het ereloon en de kosten die door de deskundige worden aangerekend, betwisten. Indien geen enkele partij de staat van kosten en ereloon betwist, worden zij geacht in te stemmen met deze staat.