Het werk uitvoeren

De aannemer dient zijn opdracht uit te voeren conform de overeenkomst alsook volgens de regels van de kunst.

Bij het uitvoeren van zijn opdracht moet de aannemer er eveneens over waken dat de bouwstoffen over een afdoende kwaliteit beschikken en dat hij zijn onderzoeks- en voorlichtingsplicht nakomt.

Hierbij rijst de vraag of de aannemer over een resultaats- dan wel middelenverbintenis beschikt. Dit onderscheid is van groot benag voor de vaststelling van de wanprestatie.

Voorts dient de aannemer het werk ook uit te voeren binnen de gestelde of nuttige termijn.

Topics: