De uitvoering bevorderen

De opdrachtgever moet de aannemer in staat stellen om de contractuele planning te eerbiedigen en het werk tijdig uit te voeren. In dit opzicht dient hij in de eerste plaats ervoor in te staan dat het terrein toegankelijk is. De bouwheer dient tevens tijdig te beschikken over de noodzakelijke vergunningen voor de werken zoals een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning.

Indien de bouwheer geen stedenbouwkundige vergunning bekomt of veel te laat, begaat hij een fout tenzij hij kan aantonen dat hij op geen enkele wijze schuld heeft aan de weigering of de laattijdigheid.

De opdrachtgever heeft een informatieverplichting tegenover de aannemer. Hij moet hem wijzen op de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen.

Hij dient de aannemer tevens tijdig in te lichten omtrent de ontvangst of weigering van de gevraagde vergunningen. De aannemer die in het ongewisse wordt gelaten, dient de opdrachtgever in gebreke te stellen alvorens hij de ontbinding van de overeenkomst lastens de opdrachtgever kan vorderen.

Indien er meerdere aannemers bij de uitvoering betrokken zijn, staat de opdrachtgever in voor de goede coördinatie. Dit houdt in dat hij de werken dermate moet organiseren dat elke aannemer overeenkomstig de planning zijn verbintenissen kan uitvoeren.

De opdrachtgever dient eveneens het werk van de veiligheidscoördinator mogelijk te maken en te vergemakkelijken. Dit impliceert dat de coördinator de beschikking moet krijgen van alle relevante informatie die vereist is om zijn opdracht naar behoren uit te voeren.