Witwaswetgeving

In principe kan steeds betaald worden middels cash geld, zijnde bankbiljetten en muntstukken. Echter, de witwaswet voorziet in een belangrijke uitzondering op die regel: bij de levering van dienstenprestaties (zoals aanneming), mag de prijs voor de dienstverlening  enkel in cash geld betaald worden, in zover de prijs niet meer bedraagt dan 3.000 EUR.

Bij de beoordeling van de drempel van 3.000 EUR, dient rekening gehouden te worden met het totaal te factureren bedrag. Het betaalde bedrag is niet relevant. Met andere woorden, enkel indien het totaal te factureren bedrag lager is dan 3.000 EUR, mag de prijs volledig in contanten betaald worden.

Als uitzondering geldt echter dat de deelbetaling voor dergelijke dienstenprestaties wel in cash geld betaald mag worden, indien deze deelbetaling ten hoogste 10% bedraagt van de totale prijs en dit bedrag niet hoger is dan 3.000 EUR.

Indien deze regels niet worden nageleefd, moet de dienstvertrekker dit onmiddellijk schriftelijk of elektronisch ter kennis brengen van de Cel voor financiële informatieverwerking. Wanneer blijkt dat er geen melding gebeurde, riskeert de dienstvertrekker een boete. De overtredingen worden gestraft met een geldboete van 250 tot 225.000 EUR. Evenwel mag deze geldboete niet meer bedragen dan 10% van de ten onrechte in contanten betaalde sommen. De schuldenaar en de schuldeiser zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboete.