De architectenovereenkomst - Het opmaken van de plannen, lastenboek, bestek en aanbesteding

Het voorontwerp

Dankzij het voorontwerp krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om zich een klaar beeld te vormen van het ontworpen werk. Het omvat het geheel van geografische documenten die het programma architecturaal en compositorisch, driedimensionaal in een bepaalde omgeving, duidelijk voorstellen, en de voorafgaandelijke synthese uitmaken ter voorbereiding van het definitief ontwerp.

De studie van het voorontwerp houdt een onderzoek van de voorziene bouwplaats in. Dit omvat het onderzoek van de bodemgesteldheid, het eventueel bestaan van erfdienstbaarheden, en van de stedenbouwkundige voorschriften ter zake.  

Het definitief ontwerp  

Wanneer het voorlopig ontwerp werd goedgekeurd, kan de architect een definitief ontwerp opstellen. Het is bij uitsluiting de architect die erover waakt dat zijn ontwerp conform is aan de geldende administratieve en stedenbouwkundige normen en reglementen. Zo dient hij vooraf alle nodige inlichtingen te verzamelen opdat hij een resultaat kan afleveren dat conform is aan de normen en reglementen geldend voor het bouwterrein. Tevens dient het definitief ontwerp opgenomen te worden in het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.   

De architect wordt bovendien wegens zijn professionele vakkennis geacht in het lastenkohier de voor zijn bestemming aangepaste materialen voor te schrijven.

Het uitvoeringsontwerp moet bovendien dienen voor de samenstelling van het volledige dossier voor de uitvoering van de werken, waaronder het bestek.  

Het bestek

Het bestek omvat de beschrijving van de werken en de technische voorschriften waaraan moet worden voldaan. Het bevat de voorwaarden van de aanneming, een samenvatting van de taken van de aannemer(s) en de te verwerken bouwmaterialen.

De ondertekening door de bouwheer van de plannen en het bestek, houdt geen goedkeuring in van de technische gebreken waarmee ze zijn behept. De architect blijft hiervoor verantwoordelijk, eventueel samen met de aannemer indien het grove fouten betreft die de aannemer op zicht had kunnen vaststellen.  

De aanbesteding  

De architect dient tevens gebeurlijk in te staan voor de aanbesteding van de werken. Dit houdt in dat hij de aanbesteding aankondigt en gebeurlijk bepaalde aannemers uitnodigt om in te schrijven, dat hij het bestek, plannen en bijlagen beschikbaar houdt en meedeelt, dat hij de inschrijvingen in ontvangst neemt en dat hij de ­bouwheer bijstaat in de keuze van de aannemer(s).