Aanneming in regie

Alhoewel onder de noemer ‘aanneming in regie’ dikwijls alle aannemingen van werk zonder prijsafspraak worden gebracht, wordt deze term in de vakliteratuur aangewend voor aannemingen zonder vaste prijs en zonder eenheidsprijzen maar met aanduiding van de prijsvorming.

Het premiecontract

Bij een premiecontract betaalt de bouwheer de arbeid en materialen aan kostprijs, vermeerderd met een vooraf bepaald percentage voor de algemene kosten en de winst van de aannemer. Bij deze contractsvorm liggen alle risico’s bij de opdrachtgever.

De aanneming tegen periodieke prijslijsten

Bij deze aannemingsvorm zijn de eenheidsprijzen bepaald door de toepassing van barema’s periodiek gepubliceerd door beroepsverenigingen van aannemers en van architecten. In de eenheidsprijzen zit tegelijk de kost en de aannemerswinst. Ook hier liggen alle risico’s bij de opdrachtgever.

Bij werken in regie van enige omvang, is het gebruikelijk dat de aannemer met bepaalde regelmaat (bv. wekelijks) een staat van het aantal gepresteerde werkuren en de hoeveelheid verwerkte materialen voorlegt. Indien dit niet is gebeurd, belet dit de aannemer niet om het bewijs van de omvang van zijn vordering met andere bewijsmiddelen te leveren zoals vermoedens of zelfs het omstandig stilzwijgen van de bouwheer.

Het komt voor dat de aanbesteder die een aanneming in regie afsluit een richtprijs vraagt of een maximumprijs bedingt. De aannemer is uiteraard gebonden door de maximumprijs. Wanneer het een richtprijs betreft, brengt dit bijkomende verplichtingen mee voor de aannemer, die de aanbesteder ervan dient te verwittigen indien de aanneming de voorziene prijs zal overschrijden. Partijen moeten met elkaar overleg plegen over de wijze waarop een grotere overschrijding dan aanvaardbaar kan worden vermeden. Bij gebrek hiervan dient de aannemer aan te tonen dat hij geen misbruik heeft gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen.