Appartementsrecht – Syndicus  

Elke vereniging van mede-eigenaars dient verplicht over een syndicus te beschikken. De wet voorziet immers een aantal bevoegdheden die enkel door de syndicus kunnen worden uitgeoefend. (art. 577-8 BW)  

Zo dient de syndicus de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren of te laten uitvoeren en dient hij alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen. De syndicus zal tevens de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken.  

De vereniging kan vrij kiezen wie als syndicus wordt aangesteld: een mede-eigenaar of een professioneel extern kantoor. De syndicus kan in het reglement van mede-eigendom worden aangesteld of benoemd worden door de eerste algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.