Contractuele aansprakelijkheid tot de aanvaarding  

Wanneer in de loop van de werken blijkt dat de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt beschikt de opdrachtgever over een waaier van mogelijke sancties.

  • Uitvoering in natura: De opdrachtgever kan in de eerste plaats naar de rechtbank stappen teneinde de aannemer te dwingen de nodige herstellingen te doen zodat de aannemer voldoet aan zijn verbintenissen.
  • Uitvoering door de opdrachtgever zelf of door een derde: Indien de aannemer de nodige herstellingen niet uitvoert kan de opdrachtgever zich door de rechter laten machtigen om zelf de werken – al dan niet via een andere aannemer – uit te voeren, op kosten van de aannemer (art. 1144 en 1184 BW). Dit is een bijzondere vorm van het principe van de uitvoering in natura.
  • Uitvoering bij equivalent: Zo de herstelling niet mogelijk is, of indien de kosten ervan niet evenredig zijn met het nadeel geleden door de opdrachtgever, zal de aannemer een vervangende schadevergoeding dienen te betalen (art. 1142 BW).
  • Ontbinding van de overeenkomst: Bij een wederkerige overeenkomst heeft de schuldeiser de keuze tussen de gedwongen uitvoering en de ontbinding van de overeenkomst (art. 1184, tweede lid BW).
  • Exceptie van niet-uitvoering: Indien de aannemer het werk slecht of niet volledig uitvoert kan de opdrachtgever zich beroepen op de exceptio non adimpleti contractus, en de uitvoering van zijn verbintenissen opschorten.
  • Uitdrukkelijk ontbindend beding: Een ontbindend beding voorziet de ontbinding van de overeenkomst als sanctie wegens de wanuitvoering van het contract door één der partijen. Meestal wordt voorzien dat bij een bepaalde contractuele wanprestatie het contract van rechtswege zal ontbonden zijn. In dat geval heeft de rechter geen appreciatiebevoegdheid meer wat de ernst van de tekortkoming betreft.