De architectenovereenkomst - controle over de werken

De controle over de werken bestaat in een algemene leiding, met uitsluiting van het bestendig toezicht op de aanwending van de materialen waarvoor de aannemer volledig verantwoordelijk blijft. Het omvat de noodzakelijke richtlijnen aan de uitvoerders tot coördinatie en goede uitvoering van het werk.

De architect dient in dit opzicht o.a. na te gaan of de aannemer zijn plannen, bestek en beschrijving en de regels van de kunst respecteert alsook of de werken verlopen binnen de voorziene termijnen. Tevens dient de architect erover te waken dat het budget van de bouwheer niet overschreden wordt.

De controleplicht kan nageleefd worden door regelmatige bezoeken aan de werf die de architect toelaten na te gaan of de werken effectief conform de plannen worden uitgevoerd en die hem toelaten, gelet op zijn vakkennis, op te treden wanneer er problemen bij de uitvoering rijzen. Onder de controleplicht wordt eveneens begrepen: de organisatie en het voorzitten van vergaderingen van de uitvoerders, waarbij de beslissingen worden aangetekend in verslagen. De architect dient eveneens bijkomend aanwezig te zijn op de werf, indien er moeilijke, gevaarlijke of delicate werken worden uitgevoerd.  

De architect dient erover te waken dat, eens de werken zijn aangevat, niet wordt afgeweken van de goedgekeurde plannen. Wanneer de opdrachtgever van het originele plan wenst af te wijken, mag de architect dit – los van gebeurlijke stedenbouwkundige bezwaren – enkel aanvaarden voor zover de veiligheid van het gebouw niet in het gedrang komt.  

De controleplicht is een inspanningsverbintenis. Wanneer de bouwheer meent dat er een gebrek aan controle is, dient hij het bewijs te leveren van zowel de fout of nalatigheid in de controle als van het causaal verband tussen de fout en de schade. Tevens riskeert de architect tuchtrechtelijke sancties.  

Van het principe dat de architect met de controle van de uitvoering van de werken dient te worden belast, kan enkel worden afgeweken indien hij de zekerheid heeft dat een andere architect met de controle is belast.