Ingenieur-studiebureau

Meer en meer wordt in bouwzaken beroep gedaan op de tussenkomst van een ingenieur. De hoge techniciteit van bepaalde studies, het gebruik van nieuwe materialen en de omvang van bepaalde werken, maken het werk dermate complex dat het beroep op specialisten dikwijls noodzakelijk is.  

Statuut

De titel van ingenieur is wettelijk beschermd. Er bestaat evenwel geen regulering van de toegang tot het beroep noch een monopolie op de uitoefening ervan. Er zijn tevens geen wettelijke onverenigbaarheden.  

De Wet voorziet in verschillende types van opleidingen: burgerlijk, landbouw- en handelsingenieur, industrieel en technisch ingenieur.  

Er bestaat geen beroepsorde, zoals die bestaat voor architecten. Wel werden er diverse beroepsverenigingen opgericht. Zo bestaan in Vlaanderen de Vlaamse Ingenieurskamer vzw (VIK) en de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV).  

De ingenieur kan zijn beroep beoefenen hetzij op zelfstandige basis hetzij als bezoldigde. Indien hij zelfstandig werkt, beschouwt men hem als beoefenaar van een vrij beroep zoals een architect. Hij kan zijn beroep ook beoefenen als handelaar. De uitbating van een studiebureau wordt in de rechtspraak als handelsactiviteit beschouwd.      

Tussenkomst van de ingenieur in de aanneming

Sedert jaren is de ingenieur de onontbeerlijke partner van de architect. Oorspronkelijk lag zijn taak vooral in de berekeningen m.b.t. de stabiliteit van het gebouw (betonstudies, funderingen, overspanningen, enz.). Thans zien we dat tevens meer en meer beroep wordt gedaan op ingenieurs voor de studie van de uitrusting van het gebouw (het verwarming-, acclimatisatie- en ventilatiesysteem, de thermische en akoestische isolatie, de elektriciteit).

Doorbraak van het monopolie van de architect?

Architecten besteden vaak bepaalde studies systematisch uit aan ingenieurs, die tevens worden belast met de controle op de uitvoering van die werken. Nochtens vormt de controle op de werken een monopolie van de architecten. Is er bijgevolg sprake van een doorbraak van het monopolie?