Termijn

De overeenkomst moet de aanvangsdatum van de werken vermelden; alsook de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering of de levering, waarbij de vergoeding minstens dient overeen te stemmen met een normale huurprijs van het afgewerkte goed waarop de overeenkomst betrekking heeft (art. 7, f° W.W.).

Het begrip “aanvangsdatum” moet gelezen worden als een “met objectieve maatstaven te bepalen datum”. Het verkrijgen een krediet kan bijvoorbeeld een objectieve maatstaf uitmaken. Er kan ook een bepaalde termijn bepaald worden, zolang de overeenkomst tevens voorziet in een uiterste datum waarop de werken dienen aan te vangen.

Het einde van de werken dient tevens aangeduid te worden. Dit kan middels een specifieke kalenderdag, middels da aanduiding van het aantal werkdagen of kalenderdagen vanaf de startdatum, etc…

De schadevergoeding wegens vertraging dient minstens de huurprijs van het afgewerkte goed bevatten. Deze vergoeding is verplicht en hangt dus niet af van de werkelijk geleden schade. Naast de huurprijs, kan de schadevergoeding eveneens rekening houden met enkele vooraf bepaalde schadeposten. Wanneer de werkelijke schade evenwel lager is dan de normale huurprijs, zal enkel de normale huurprijs gelden.