Hoofdelijke aansprakelijkheid

De opdrachtgever of de (hoofd)aannemer die een beroep doet op een (onder)aannemer die sociale of fiscale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale of fiscale schulden van zijn medecontractant.  De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt eveneens voor de fiscale en sociale schulden van de aannemer of de onderaannemer die ontstaan in de loop van de uitvoering van de overeenkomst.

Wat betreft de fiscale schulden, kan de hoofdelijke aansprakelijkheid worden aangewend voor de betaling in hoofdsom, verhogingen, kosten en interesten, ongeacht hun datum van vestiging. Ze wordt evenwel beperkt tot 35% van de totale prijs van de werken toevertrouwd aan de aannemer of onderaannemer, exclusief btw.

Wat betreft de sociale schulden, wordt de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt tot de totale prijs van de werken toevertrouwd aan de aannemer of onderaannemer, exclusief BTW.

Bovendien voorziet de wet eveneens in een ketenaansprakelijkheid. Wanneer de betaling van de sommen die van een onderaannemer worden gevorderd bij toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid, niet of niet volledig werd verricht, zal iedere tussenkomende onderaannemer hiervoor eveneens hoofdelijk aansprakelijk zijn.

De wetgever heeft tevens een regeling uitgewerkt omtrent de samenloop van de sociale en de fiscale hoofdelijke aansprakelijkheid, teneinde te vermijden dat de aansprakelijkheid niet hoger zou oplopen dan het totale bedrag van de toevertrouwde werken.