Vervanging van de deskundige

Indien een partij hierom verzoekt, kan de rechter de deskundige die zijn opdracht niet naar behoren vervult, vervangen (art. 979, §1, eerste lid Ger.W.).

Dit verzoek kan eveneens van alle partijen uitgaan. Is dit het geval, dan moet de rechter de deskundige vervangen. Het gezamenlijk en gemotiveerd verzoek van de partijen wordt aan de rechter gericht bij gewone brief. Deze dient hierover uitspraak te doen binnen de acht dagen zonder oproeping of verschijning van de partijen (art. 979, §1, tweede lid Ger.W.).

De rechter dient vervolgens de deskundigen aan te wijzen waarover de partijen het eens zijn. Hij kan enkel van de keuze van de partijen afwijken op een met redenen omklede wijze. Indien geen van de partijen hierom verzoekt, kan de rechter ambtshalve de oproeping van de partijen en de deskundigen bevelen.

De rechter dient de beslissing tot vervanging te motiveren en dient onmiddellijk over te gaan tot de aanstelling van een nieuwe deskundige.