Duur en opzegging van de handelshuur  

De duur van de huur mag niet korter zijn dan negen jaren (art 3 handelshuurwet).  

Opzegging door de huurder  

De huurder kan evenwel de huur beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits hij zes maanden tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief.  

Opzegging door de verhuurder  

De verhuurder beschikt enkel over een opzeggingsmogelijkheid indien het contract dit toelaat. Meer bepaald kan het contract voorzien dat de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig kan beëindigen, wanneer hij: 

  • in het onroerend goed werkelijk zelf een handel wenst uit te oefenen of die werkelijk te laten uitoefenen door zijn naaste familieleden
  • én mits hij één jaar tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief