Overdracht van huur en onderverhuring  

Overdracht van huur is de situatie waarbij de huurder zijn rechten en verplichtingen uit een huurovereenkomst overdraagt aan een derde, waardoor de derde de nieuwe huurder wordt in de bestaande huurovereenkomst. De huurovereenkomst blijft dus bestaan, maar wordt aan de derde overgedragen.  

Onderverhuring impliceert dat de huurder de rechten die hij verkregen heeft uit de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk verhuurt aan een derde, de onderhuurder. De onderhuurovereenkomst staat juridisch los van de hoofdhuurovereenkomst. Tussen de onderhuurder en de verhuurder bestaat dan ook geen enkele band.  

Waar de inhoud van de huurovereenkomst bij een huuroverdracht identiek is aan de bestaande huurovereenkomst, kan de onderhuurovereenkomst bij onderverhuring afwijkende bepalingen bevatten (met dien verstande dat de huurder nooit meer rechten kan verlenen aan de onderhuurder dan hij zelf heeft).  

Bij een huurovereenkomst van gemeen recht mag de huurder onderverhuren en zelfs zijn huur aan anderen overdragen, indien dit recht hem niet is ontzegd (art. 1717 BW).  

De woninghuurwet en de handelshuurwet bevatten een specifieke regeling.