Het controle-organisme

Onder controle-organisme dient iedere instelling van (in hoofdzaak) privaatrechtelijke aard begrepen te worden dat – al dan niet verplicht – belast is met de technische controle van gebouwen en werken van civiele techniek of van allerhande mechanische (bv. liften) of elektrische installaties.  

De organisatie, de afbakening van hun opdracht en de wijze van de controles wordt geregeld in diverse wetten en besluiten: art. IX.11 van het Wetboek van Economisch Recht, de Welzijnswet en het KB van 27 april 2007.  

Bovendien dient het controleorganisme voor de uitvoering van bepaalde, door de wet voorgeschreven, controles erkend, geaccrediteerd of gecertificeerd zijn. Het betreft onder ander de controle van machines, elektrisch aangedreven werfmateriaal en stroomgroepen, heftoestellen en metaalstructuren, etc.  

Bij KB van 29 april 1999 werden de erkenningsvoorwaarden en werkingscriteria van de zogenaamde ‘externe diensten voor technische controles op de werkplaats’ (E.D.T.C.) en het toezicht daarop vastgelegd. Op heden werden E.D.T.C.’s erkend voor stoomtoestellen, droogtoestellen met middelpuntvliedende kracht, hefwerktuigen, gasrecipiënten en metalen gordijnen en hulpapparatuur voor schouwspelzalen.  

De E.D.T.C., en het personeel in het bijzonder, moeten in volle onafhankelijkheid kunnen werken. Dit impliceert dat de E.D.T.C., de directeur en het technisch personeel ervan niet de ontwerper, de fabrikant, de leverancier, de installateur of de gebruiker mogen zijn van de machines, installaties, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen die zij controleren, noch de gemachtigde van een der genoemde personen. Het personeel mag evenmin op financiële wijze beïnvloed of onderdrukt worden. Zo mag de bezoldiging niet afhangen van het aantal controles dat ze verrichten, noch van de uitslagen van deze controles.  

Meer informatie omtrent de aanstelling en de opdracht van het controle-organisme alsook omtrent de aansprakelijkheid van het controle-organisme, kan u middels onderstaande pagina's terugvinden: