De architectenovereenkomst

Schriftelijke overeenkomst en bewijsvoering

Voor iedere opdracht dient de overeenkomst schriftelijk te worden opgesteld, ten laatste op het ogenblik dat de opdracht bepaald wordt. Deze overeenkomst moet duidelijk de verplichtingen van de architect en de verplichtingen van de opdrachtgever weergeven (art. 20 Reglement op de beroepsplichten).  

Echter, deze deontologische regel belet niet dat het bestaan van de overeenkomst bewezen wordt overeenkomstig de gewone bewijsregels van het burgerlijk recht. Zo kan de overeenkomst bewezen worden door getuigen en vermoedens wanneer er een begin van schriftelijk bewijs voorhanden is.  

Invloed van boek XIV van het Wetboek Economisch recht

De architect valt tevens onder het toepassingsgebied van boek XIV van het Wetboek Economisch recht. Dit boek legt een aantal verplichtingen op aan vrije beroepers welke een overeenkomst willen sluiten met een consument.

Zo dient de architect de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze bepaalde, in boek XIV opgesomde, informatie te verschaffen voorafgaand het sluiten van de overeenkomst (art XIV.3). Tevens verbiedt het boek een aantal beroepspraktijken, de zogenaamde “oneerlijke beroepspraktijken”. De overeenkomst mag evenmin “onrechtmatige bedingen” bevatten. Dit zijn bedingen die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument. Dergelijke bindingen zijn verboden en nietig. (art. XIV.49 - art. XIV.54)  

Daarnaast bevat boek XIV een hoofdstuk omtrent overeenkomsten op afstand (art. XIV.26. – art. XIV. 37) en een hoofdstuk omtrent overeenkomsten gesloten buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening (art. XIV.38 – art. XIV.47). Voor dergelijke overeenkomsten wou de wetgever een bijzondere bescherming voor de consument invoeren. Deze bescherming wordt enerzijds gerealiseerd door (1.) een informatieplicht voor de vrij beroeper en anderzijds (2.) door het toekennen van een herroepingsrecht voor de consument.