De rechtsbescherming bij overheidsopdrachten

Wanneer de regelgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten niet werd gerespecteerd, heeft de niet-geselecteerde kandidaat de mogelijkheid om zich tot de rechter te wenden.

Elke belanghebbende, zoals bv. de kandidaat-aannemer wiens offerte niet werd gegund door de overheid, heeft de mogelijkheid om een procedure in te stellen tot nietigverklaring van de gunningsbeslissing, wanneer deze meent dat de overheid de Belgische regelgeving overheidsopdrachten heeft geschonden. Tevens heeft deze kandidaat-aannemer eveneens de mogelijkheid om de uitvoering van de gunningsbeslissing te laten schorsen gedurende de procedure tot nietigverklaring van de gunningsbeslissing.

Naar gelang het geval, is de Raad van State dan wel de gewone rechter bevoegd om te oordelen over dergelijk geschil.

Tussen de gunningsbeslissing waarbij de gekozen kandidaat en de niet-gekozen kandidaten hiervan in kennis worden gesteld en de uiteindelijke sluiting van de opdracht met de gekozen kandidaat dient de overheid een wachttermijn van 15 dagen te worden gerespecteerd zodat de niet-gekozen kandidaten de mogelijkheid hebben om zich op de voorziene rechtsbescherming te beroepen.