De uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon  


Een rechtspersoon dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om het beroep van architect te kunnen uitoefenen:  

  • over rechtspersoonlijkheid beschikken
  • alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon, moeten natuurlijke personen zijn, gemachtigd om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten
  • indien ervoor gekozen wordt om de rechtspersoon op te richten in de vorm van een NV of een Comm. V. op aandelen, moeten alle aandelen op naam zijn. De Orde van Architecten heeft deze voorwaarde in haar aanbeveling verscherpt, door te stellen dat de aandelen steeds op naam moeten zijn
  • ten minste 60% van de aandelen alsook van de stemrechten, rechtstreeks of onrechtstreeks, moeten in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd werden het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten
  • het doel en de activiteit van de rechtspersoon moeten beperkt zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn
  • geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen bovendien niet onverenigbaar zijn met de functie van architect
  • de rechtspersoon dient ingeschreven te zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten
  • de rechtspersoon dient zich als architect te laten verzekeren