Mini-expertise

De rechter kan, ter oplossing van het geschil dat voor hem wordt gebracht, een deskundige gelasten om technisch advies te geven (art. 962 Ger. W).

Bij kleinere geschillen kan de rechtbank een mini-expertise bevelen in de zin van art. 986 Ger. W. In dat geval maakt de aangestelde gerechtsdeskundige geen voor- en eindverslag op, maar slechts een beknopt verslag dat hij voor de aangeduide zitting ter griffie neerlegt. Doorgaans wordt kopij van dit verslag kort voor de aangeduide zitting aan de partijen overgemaakt die er dan waar nodig kunnen op repliceren.

De deskundige brengt dan op de zitting mondeling verslag uit van zijn vaststellingen. De bedoeling is op dat moment dat de rechtbank de expertise afsluit en de zaak verdaagt teneinde aan partijen toe te laten alsnog schriftelijk te antwoorden op de nota en de mondelinge uiteenzetting van de deskundige. De rechtbank kan ook onmiddellijk na de mondelinge uiteenzetting van de deskundige op de zitting de zaak in beraad nemen. Dit is zeker aangewezen in geval van kleine geschillen om de kosten te beperken.