De gunning van de overheidsopdrachten

De gunningsprocedure bij overheidsopdrachten maakt de precontractuele fase uit waarbij de overheid via het doorlopen van deze procedure zal overgaan tot de selectie en uiteindelijke keuze van de meest aangewezen kandidaat-aannemer, leverancier en dienstverlener.

De wet overheidsopdrachten 2017 voorziet diverse plaatsingsprocedures:

  • De openbare procedure (voorheen open offerte-aanvraag of aanbesteding) 
  • De niet-openbare procedure (voorheen beperkte offerte-aanvraag of aanbesteding
  • Mededingingsprocedure met onderhandeling (voorheen de onderhandelingsprocedure met bekendmaking) 
  • Concurrentiegerichte dialoog 
  • Innovatiepartnerschap
  • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
  • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (voorheen de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking)

Elke gunningsprocedure vereist de naleving van specifieke regelgeving zodat het aangewezen is dat zowel overheden als kandidaten zich professioneel laten begeleiden bij onder andere het uitschrijven van een offerte, selecteren van een kandidaat, inschrijven op een overheidsopdracht en gunnen van een opdracht.