Koopovereenkomst - Appartement

Bij de verkoop van een appartement dient de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de verkoper vóór de ondertekening van de overeenkomst aan de syndicus verzoeken om de verkoper de informatie vermeld in artikel 577-11 BW mede te delen.  

Voorts geldt in geval van eigendomsoverdracht van een kavel (art. 577-11, §5 BW):

  • dat de uittredende mede-eigenaar schuldeiser is van de vereniging van mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij niet effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen; de afrekening wordt door de syndicus opgesteld;
  • dat zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom blijft van de vereniging.

Onder "werkkapitaal" wordt verstaan de som van de voorschotten die zijn betaald door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen, de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder.

Onder "reservekapitaal" wordt verstaan de som van de periodiek ingebrachte bedragen die zijn bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een lift, of het leggen van een nieuwe dakbedekking.  

Partijen kunnen evenwel van de wettelijke regeling afwijken. Deze afwijkingen gelden echter enkel tussen partijen en zijn niet tegenstelbaar aan de vereniging van mede-eigenaars.