Wet van 26 juni 1963 - orde van architecten

Bij wet van 26 juni 1963  werd de Orde van Architecten ingesteld. Het is een publiekrechtelijke beroepscorporatie met rechtspersoonlijkheid (art. 2). De organen van de Orde zijn de raden (één per provincie, art. 7), de raden van beroep (gevestigd te Gent en te Luik, art. 27) en de nationale raad van de Orde.  

De Orde van Architecten heeft tot taak om de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en te doen naleven. Ze houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van hun beroep en doet dan ook uitspraak in tuchtzaken.  

De wetgever heeft aldus op exclusieve wijze het toezicht op de beroepsuitoefening toegewezen aan de organen van de Orde van Architecten.  

De tuchtstraffen van schorsing en schrapping kunnen ten laste van een lid van de Orde van Architecten slechts worden uitgesproken met twee derde meerderheid van de stemmen van aanwezige leden van de raad van de Orde of van de raad van beroep (art. 21, par.1, lid 2). Deze meerderheid dient uitdrukkelijk te worden vastgesteld in de beslissing houdende de tuchtstraf.