Uitvoering van het werk mogelijk maken

De architect dient in de eerste plaats van de bouwheer alle nodige inlichtingen te bekomen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken, zoals alle nuttige inlichtingen omtrent de zakelijke rechten over het bouwterrein, de aanwezigheid van leidingen en kabels,… Desgevallend dient de bouwheer zijn medewerking te verlenen om bij derden deze inlichtingen te bekomen.

De opdrachtgever dient tevens de opdracht binnen een redelijke termijn te laten uitvoeren. Wanneer de termijn voor de uitvoering van een aanneming wordt verlengd ingevolge omstandigheden die buiten het toedoen van de architect zijn ontstaan en voornamelijk zijn toe te schrijven aan de opdrachtgever, dan heeft de architect recht op vergoeding van de schade die daarvan het gevolg is.

Ten slotte moet de opdrachtgever zich onthouden van daden waardoor het voor de architect onmogelijk wordt om zijn taken naar behoren uit te voeren. Hij dient toegang te verlenen tot de werf, hij moet de aannemers opleggen om de instructies van de architect na te leven en hij mag zich niet inmengen in de taken van de architect.