De Bouwpromoter

Van de term bouwpromotor bestaat geen eensluidende wettelijke definitie.  

Zo spreekt men van een persoon die beroepsmatig gebouwen opricht om ze te verkopen, of die voor een ander de verbintenis aangaat één of meer gebouwen op te richten, dit alles eventueel gepaard met de verbintenis, hetzij persoonlijk, hetzij door bemiddeling van anderen, geheel of gedeeltelijk de aan een dergelijk project verbonden juridische, administratieve en financiële verrichtingen uit te voeren.  

De bouwpromotor wordt ook omschreven als een professioneel die zich tegenover de klant verbindt om, tegen een welbepaalde prijs en bij wege van een contract van huur van diensten, over te gaan of te laten overgaan, tot verwezenlijking van het bouwprogramma voor één of meer gebouwen; dit alles eventueel gepaard met de verbintenis, hetzij persoonlijk, hetzij door bemiddeling van anderen, geheel of gedeeltelijk, de aan een dergelijk project verbonden juridische verrichtingen uit te voeren.   

Soms wordt een bouwpromotor ook gedefinieerd als een professioneel bouwheer, dit wil zeggen een natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroepsmatig initiatief neemt tot en de organisatie verzorgt van het verkavelen, slopen, bouwen en/of verbouwen van een onroerend goed ongeacht de benaming of de inhoud van de aangewende overeenkomsten.

In het geval een promotor (woon-)entiteiten bouwt of laat bouwen en deze voor de voltooiing verkoopt, kan hij in bepaalde situaties op een aantal punten worden gelijkgeschakeld met een aannemer, o.m. wat betreft de aansprakelijkheid voor gebreken. In die gevallen wordt de relatie tussen de promotor en de koper of opdrachtgever beheerst door de Woningbouwwet.  

Meer informatie omtrent de bouwpromotieovereenkomst, de aansprakelijkheid van de bouwpromotor en de verhouding tussen de bouwpromotor en de architect is terug te vinden op volgende pagina's: