Totstandkoming van het contract: Geldige toestemming

De aannemingsovereenkomst is een consensueel contract dat kan ontstaan zonder geschrift van zodra er een akkoord is bereikt over alle bestanddelen die partijen als essentieel aanzien. Anders gezegd, de overeenkomst kan ontstaan zelfs indien er nog geen akkoord werd bereikt over bijkomstige zaken of modaliteiten waarover nog dient te worden onderhandeld.

De wil der partijen dient in ieder geval op de een of andere wijze worden geuit. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren. De wilsovereenstemming kan ook impliciet worden afgeleid uit bepaalde daden, zoals bijvoorbeeld het laten aanvangen van de werken door de aannemer of het uitvoeren van betalingen. Het volstaat dat de wederzijdse wil om een aannemingsovereenkomst af te sluiten met zekerheid uit de omstandigheden kan worden afgeleid.

De wil dient te worden geuit door de betrokken partijen of door een lasthebber die hiertoe een uitdrukkelijke volmacht ontving. Tenzij andersluidende overeenkomst, heeft de architect in principe niet de bevoegdheid om een overeenkomst te sluiten namens de bouwheer.

Partijen dienen elkaar volledig in te lichten omtrent de gegevens die het ontstaan van het contract kunnen beïnvloeden. De overeenkomst is dan ook vernietigbaar, indien de toestemming der partijen werd bekomen op grond van dwaling, bedrog of geweld (art. 1117 BW). Het contract blijft geldig tot wanneer het door de rechter nietig verklaard wordt (art. 1117 BW).