Het eindverslag

De rechter bepaalt de termijn voor het indienen van het eindverslag. Dit gebeurt in de na afloop van de installatievergadering genomen beslissing of bij gebreke daarvan, in de beslissing waarbij het deskundigenonderzoek werd bevolen (art. 972, §2, zevende en achtste lid Ger.W.).

Door de neerlegging van het eindverslag komt een einde aan de opdracht van de gerechtsdeskundige.

De deskundige moet zijn eindverslag voldoende motiveren en antwoorden op de tijdig geformuleerde opmerkingen van de partijen en hun technische raadslieden. Bij gebrek aan voldoende motivering is het voor de rechtbank onmogelijk om de noodzakelijk controle uit te oefenen op het deskundigenonderzoek. De rechter moet de gegrondheid van het advies kunnen toetsen aan de hand van de motieven.