Eigendom

Eigendom wordt omschreven als het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen. (art. 544 BW)  

Een eigenaar kan bestanddelen van zijn eigendom overdragen aan derden. Voorbeelden hiervan zijn het vruchtgebruik, erfpacht, opstal (uitzondering op het recht van natrekking) en de erfdienstbaarheden.  

Het eigendomsrecht is in principe eeuwigdurend. Enkel wanneer men geen gebruik gemaakt heeft van het eigendomsrecht gedurende een lange periode kan een andere persoon eigenaar worden ten gevolge van de verkrijgende verjaring.  

De eigenaar heeft de bevoegdheid om zijn zaak te gebruiken, te genieten en erover te beschikken. Hij kan zijn eigendomsrecht dan ook beschermen. Hierbij kan gedacht worden aan de afpaling en de mogelijkheid om zich te verzetten tegen bovenmatige burenhinder. Ook de problematiek omtrent krakers komt aan bod. 

Topics: