Appartementsmede-eigendom

De appartementswet (art. 577-3 BW tot en met art.577-14 BW) is van toepassing op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. (art. 577-3 BW)

Hieruit valt af te leiden dat het appartementsrecht slechts zal spelen wanneer 3 voorwaarden voldaan zijn:

  • het betreft een gebouw of een groep van gebouwen
  • het eigendomsrecht is opgesplitst
  • iedere eigenaar van een privégedeelte verkrijgt ook het medegebruik van de gemeenschappelijke delen

Voor elk gebouw of elke groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, moet een basisakte en een reglement van mede-eigendom worden opgesteld. Tevens zal een vereniging van mede-eigenaars tot stand komen, welke aangestuurd wordt door een syndicus. De mede-eigenaars zullen tevens een bijdrage moeten betalen in de gemeenschappelijke kosten.

Topics: