Aanneming tegen vaste prijs

De aanneming tegen vaste prijs is deze waarbij een aannemer zich verbindt om het geheel van het volgens plan overeengekomen werk voor een bepaalde en vaste som uit te voeren. Dit type van aannemingsovereenkomst is gunstig voor de opdrachtgever. Hij kent op voorhand het bedrag dat hij zal dienen te besteden, en moet niet instaan voor schommelingen van de prijzen van lonen en materialen. De aannemer neemt alle risico’s op zich.

Alle noodzakelijke werken, zelfs al werden zij niet voorzien op het plan of in het beschrijvend bestek, moeten worden uitgevoerd, zonder dat de aannemer recht heeft op bijkomende vergoeding. Dit geldt ook voor alle bijkomende werken en leveringen die noodzakelijk of normaal bij de beschreven werken horen voor een goede uitvoering en verzorgde afwerking.

De opdrachtgever dient de aannemer evenwel te vergoeden voor de gevolgen van uitvoeringsmoeilijkheden die aan de opdrachtgever zelf te wijten zijn. Vergoeding is eveneens verschuldigd voor bijkomende werken waaromtrent de aannemer vooraf uitdrukkelijk, zonder protest van de opdrachtgever, heeft gesteld dat ze niet in de prijs begrepen zijn.

Aannemingen tegen een vooraf vastgestelde som worden onderscheiden in aannemingen tegen een volstrekt vaste prijs en aannemingen tegen een betrekkelijk vaste aannemingssom.