Verplichtingen inzake veiligheidscoördinatie

Het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bevat regels in verband met de coördinatie van de aannemers op bouwplaatsen waar werken door verschillende aannemers uitgevoerd worden.

Bij bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500 m², dient de opdrachtgever een veiligheidscoördinator-ontwerp aan te stellen tijdens de ontwerpfase en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (art. 5 KB, art. 15 KB).

Bij bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 500 m², rust deze verplichting normaliter op de bouwdirectie. Echter, de opdrachtgever die werkgever is, mag de verplichting van de bouwdirectie te zijnen laste nemen (art. 4bis KB, art. 4decies, §2bis KB). Indien de opdrachten van de bouwdirectie geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door een architect, is de architect ertoe gehouden deze verplichting na te leven.

De opdrachtgever dient er bovendien op toe te zien dat de veiligheidscoördinator:

  • zijn opdrachten volledig en adequaat vervult;
  • betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk respectievelijk de verwezenlijking van het bouwwerk;
  • alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten;
  • hem bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier overmaakt (art. 7 KB, art. 17 KB)