Opzegmogelijkheden voor de huurder (art. 3, §5)  

De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen. Hij dient evenwel  een opzeggingstermijn van drie maanden in acht te nemen. Indien de huurder de huurovereenkomst evenwel beëindigt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar.  

De hierboven vermelde opzegtermijnen gelden niet wanneer de overeenkomst gesloten werd voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar.