Het lijstbeding

Bemiddelingsovereenkomsten met consumenten bevatten vaak clausules die stipuleren dat de vastgoedmakelaar ook recht heeft op ereloon wanneer de consument een overeenkomst sluit na de beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst.  

Een dergelijk beding noemt men een lijstbeding (Art. 2,7° KB van 12 januari 2007). Het bestaat erin dat de vastgoedmakelaar enkel aanspraak kan maken op commissieloon mits hij binnen de zeven werkdagen na het einde van zijn bemiddelingsopdracht een lijst met personen aan wie hij gedurende die opdracht precieze en individuele informatie verschafte, overmaakt aan de opdrachtgever en het goed daarenboven binnen de zes maanden na het einde van de opdracht verkocht wordt aan een persoon vermeld op de lijst.  

Enkel wanneer de consument de overeenkomst sluit met één van deze personen of met personen die met deze personen in zodanige verhouding staan dat het redelijkerwijze valt aan te nemen dat zij, ten gevolge van die verhouding, over de verschafte informatie beschikten, is het ereloon verschuldigd.