Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 2,9° KB van 12 januari 2007 handelt omtrent de opzeggingsmodaliteiten van de consument lopende de contractsduur. Meer bepaald dient de overeenkomst te voorzien in een opzeggingsbeding dat de consument de mogelijkheid verschaft om de overeenkomst eenzijdig en zonder enige motivering te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn gerespecteerd moet worden. Bovendien mag de opzeggingsvergoeding, indien deze voorzien wordt, niet meer bedragen dan 50% van het ereloon op voorwaarde dat de consument geen koop- of huurovereenkomst sluit binnen de 6 maanden na de opzegging.